เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
หยุดจ่ายน้ำ วันที่ 12, 13 กรกฎาคม 2565 ม.1 , ม.2 ,ม.3 ,ม.4 , ม.5 และ ม.7

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย(หน่วยบริการแม่จัน) จะดำเนินการปฏิบัติงานหาน้ำ จะทำการหยุดจ่ายน้ำ ในช่วงเวลา 21.30 - 04.00 น. เพื่อตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำหลักในช่วงเวลา กลางคืน วันที่ 12, 13 กรกฎาคม 2565 (ในพื้นที่ดังกล่าว) จะมีผลทำให้น้ำไมไหลในพื้นที่ตำบล แม่จัน ม.1 , ม.2 ,ม.3 ,ม.4 , ม.5 และ ม.7
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย จึงประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้น้ำ เขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทราบ และได้ทำการสำรองน้ำไว้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้อย่างเพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายจะทำการจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ