เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 236 ครั้ง

ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะรายเดิม ที่ได้รับเงินอยู่แล้ว) ภายในวันที่ 1- 30 กันยายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลแม่จัน สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ