เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th
จดหมายข่าว ทต.แม่จัน
ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2567
กิจกรรม - ผลงาน ของเทศบาลตำบลแม่จัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่จัน
...
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลแม่จัน
เว็บบอร์ด กระทู้ถาม-ตอบ
วีดีโอ
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.2/ว869  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/02/2567

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.3/ว870  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/02/2567

  ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว853  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 27/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว864  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว854  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/ว849  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว846  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว862  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.4/ว861  หนังสือลงวันที่: 23/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/2391  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.5/2392  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 23/02/2567

  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

หน่วยงาน : สน.บถ.  เลขที่หนังสือ: มท 0809.2/ว22  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 22/02/2567

  การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.3/ว847  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: ผิดผลาด

  มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.8/ว843  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 22/02/2567

  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12

หน่วยงาน : กค.  เลขที่หนังสือ: มท 0803.4/ว834,ว835  หนังสือลงวันที่: 22/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 22/02/2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว822  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 22/02/2567

  การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงาน : สน.คท.  เลขที่หนังสือ: มท 0808.3/ว821  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 22/02/2567

  แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงาน : กสธ.  เลขที่หนังสือ: มท 0819.3/ว827  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/02/2567

  การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.4/ว814  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/02/2567

  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566

หน่วยงาน : กศ.  เลขที่หนังสือ: มท 0816.2/ว823  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วยงาน : กพส.  เลขที่หนังสือ: มท 0810.4/ว819  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/02/2567

  ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล

หน่วยงาน : กสว.  เลขที่หนังสือ: มท 0820.2/ว813  หนังสือลงวันที่: 21/02/2567   วันที่ลงเว็บไซต์: 21/02/2567

หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศวันที่: 15 ก.พ. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 12/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

ประกาศวันที่: 12 ก.พ. 2567

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศวันที่: 06 ก.พ. 2567

  แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2567

ประกาศวันที่: 31 ม.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 30 ม.ค. 2567

  แจ้งนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 25 ม.ค. 2567

  แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนธันวาคม 2566

ประกาศวันที่: 19 ม.ค. 2567

  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

ประกาศวันที่: 28 ธ.ค. 2566

  แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศวันที่: 21 ธ.ค. 2566

  แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคาหลวงแร่ งวดที่ 4/2566 และงวดที่ 3/2566 เพิ่มเติม

ประกาศวันที่: 21 ธ.ค. 2566

ข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำจัน แบบ Realtime
ข้อมูลประตูน้ำ เทศบาลตำบลแม่จัน
ข้อมูลระดับการแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น