เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุม โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จันได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่จัน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหลักปฏิบัติราชการที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ และนำแนวทางในการปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสในการทำงาน สร้างความรัก ความสามัคคีและบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่จัน โดยมี รศ.ดร.ประยูร อิมิวัตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น