เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Street Food Good Health

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Street Food Good Health ย้อนรอยแม่จัน รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางเทศบาลตำบลแม่จันได้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อโครงการถนนคนเดิน-ถนนคนดอย เพื่อให้ถนนคนเดิน-ถนนคนดอย เป็นถนนอาหารปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 220 คน ณ หอประชุมสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน