เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
อบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอแม่จันได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้ให้กล่าวให้ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ เทศบาลตำบลแม่จัน