กิจกรรมงานต่างๆโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปี 2561

- โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการบุคคลต้นแบบการรักษาวินัย

- โครงการบุคคลต้นแบบการรักษาวินัยในการปฎิบัติราชการเทศบาลตำบลแม่จัน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่จัน

- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน


โครงการถนนคนเดินแม่จัน-ถนนคนดอย

- ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจผู้จำหน่ายสินค้า
โครงการถนนคนเดินแม่จัน-ถนนคนดอย ประจำปี 2562


การประชุมผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน

- ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปี 2562

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์ )

- เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2562

โครงการประเทศไทย 4.0

- อบรมโครงการเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

- การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลแม่จัน

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน

- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน

ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่จัน

- ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่จัน

Copyright © Maechan Municipal Website 2016