ประวัติเทศบาลตำบลแม่จันเบื้องต้น

    ปี พ.ศ. 2499 เป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า “สุขาภิบาลแม่จันจังหวัด เชียงราย” (ตาม ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 49 เล่ม 73 ตอนที่ 45 วันที่ 30 พฤษภาคม 2499) วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ตราเทศบาลตำบลแม่จัน

ความหมาย ดวงตราเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นรูปวงกลมล้อมรอบภายในเป็นภาพพญานาคพ่นน้ำอยู่ในน้ำ ด้านหลังเป็นทุ่งนาข้าวมีภูเขาล้อมรอบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นที่มีน้ำดี ข้าวดี ภูมิอากาศดี

ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น

- ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึง ละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 857 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านศาลา (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปงตอง (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยเวียงหวาย (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านป่าบง (อบต.ป่าตึง) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่จัน ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548) มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ทั้งหมด 4,080 คน แยกเป็นชาย 1,959 คน หญิง 2,121 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 2,022 หลังคาเรือน ประกอบด้วย พื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด

7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม
2. หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านแม่จัน
3. หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
4. หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
5. หมู่ที่ 5 ชุมชนปงตอง
6. หมู่ที่ 7 ชุมชนเหมืองฮ่อ
7. หมู่ที่ 8 ชุมชนศาลา

6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแม่จัน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1(บางส่วน),หมู่ที่2
2. ชุมชนแม่จันตลาด ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 3
3. ชุมชนเด่นป่าสัก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
4. ชุมชนปงตอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 5(บางส่วน)
5. ชุมชนเหมืองฮ่อ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 7
6. ชุมชนศาลา ประกอบโดยพื้นที่ หมู่ที่ 8(บางส่วน )

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันตกและ ทิศเหนือมีแม่น้ำจันไหลผ่าน สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
    - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน–เดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 7- 10 องศาเซลเซียส

- สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

ชุมชนมีลักษณะที่เป็นแบบเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะชุมชนที่เป็นแบบ เกษตรกรรมมีศูนย์กลางเดียว โดยศูนย์ กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนเหนือของชุมชนสองฝั่งของถนนหิรัญนคร ลักษณะศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นย่านพาณิชยกรรม อยู่ในเขตเมืองที่ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็น กับชุมชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน