ประวัติเทศบาลตำบลแม่จันเบื้องต้น

    ปี พ.ศ.2499 เป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า
“สุขาภิบาลแม่จันจังหวัดเชียงราย”
(ตาม ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 49 เล่ม 73 ตอนที่ 45 วันที่ 30 พฤษภาคม 2499) วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ตราเทศบาลตำบลแม่จัน

ความหมาย ดวงตราเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นรูปวงกลมล้อมรอบภายในเป็นภาพพญานาคพ่นน้ำอยู่ในน้ำ ด้านหลังเป็นทุ่งนาข้าวมีภูเขาล้อมรอบ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นที่มีน้ำดี ข้าวดี ภูมิอากาศดี

วิสัยทัศน์และพันธกิจเทศบาลตำบลแม่จัน

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น

- ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99องศา ถึง ละติจูด 100องศาเหนือ และลองติจูด 20องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 857 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านศาลา (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปงตอง (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยเวียงหวาย (อบต.แม่จัน) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านป่าบง (อบต.ป่าตึง) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลแม่จัน ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2548) มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ทั้งหมด 4,080 คน แยกเป็นชาย 1,959 คน หญิง 2,121 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 2,022 หลังคาเรือน ประกอบด้วย พื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด

7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม
2. หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านแม่จัน
3. หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
4. หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
5. หมู่ที่ 5 ชุมชนปงตอง
6. หมู่ที่ 7 ชุมชนเหมืองฮ่อ
7. หมู่ที่ 8 ชุมชนศาลา

6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแม่จัน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1(บางส่วน),หมู่ที่2
2. ชุมชนแม่จันตลาด ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 3
3. ชุมชนเด่นป่าสัก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
4. ชุมชนปงตอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 5(บางส่วน)
5. ชุมชนเหมืองฮ่อ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 7
6. ชุมชนศาลา ประกอบโดยพื้นที่ หมู่ที่ 8(บางส่วน )

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันตกและ ทิศเหนือมีแม่น้ำจันไหลผ่าน สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
    - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน–เดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 7- 10 องศาเซลเซียส

- สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

ชุมชนมีลักษณะที่เป็นแบบเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะชุมชนที่เป็นแบบ เกษตรกรรมมีศูนย์กลางเดียว โดยศูนย์ กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนเหนือของชุมชนสองฝั่งของถนนหิรัญนคร ลักษณะศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นย่านพาณิชยกรรม อยู่ในเขตเมืองที่ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็น กับชุมชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

Copyright © Maechan Municipal Website 2016