เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จันและนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ในวันอาทิตย์ที่  28  มีนาคม  2564

(รอบแรก ) ระหว่างวันที่  21 – 27  มีนาคม  2564

(รอบสอง)  ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

          สามารถแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน และ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน  (ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน ชั้นที่ 1 ห้องขวามือ) โดยเตรียมเอกสารแสดงตัว คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ตนเองมีชื่ออยู่

          กรณีให้ผู้อื่นแจ้งแทน  ต้องมีหนังสือมอบหมายหรือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

          กรณีอยู่ต่างจังหวัด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) กรอกข้อมูลและ     ลงลายมือชื่อ ผู้แจ้งเหตุ  (พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์มุมซ้ายล่างขอบกระดาษ) พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ถ้ามี) หรือ ทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  มายัง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน

เลขที่ 555 หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 

ภายในวันที่ 4 เมษายน  2564  (ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ)

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่  09-3138-7598 หรือ 06-5027-1277

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ