เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)  ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

(รอบแรก) ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563

(รอบสอง) ระหว่างวันที่  21 – 27 ธันวาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ ผู้แจ้งเหตุ  (พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์มุมขวาล่างของกระดาษ) พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ถ้ามี)

จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  มายัง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน

เลขที่ 555 หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563  (ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ)

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่  09-3138-7598 หรือ 06-5027-1277

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ