หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้น เราได้สรุปรวบยอดมาให้เข้าใจได้ง่ายๆ พร้อมทั้งนำภาพประกอบความเข้าใจ มาให้ดูด้วยเพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งขึ้น ซึ่ง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นั้น แท้จริงแล้ว เป็นบทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง คือสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้

ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน

ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

นั่นคือสรุปรวบยอดของ เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้เป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังที่ได้กล่าวมา หลายๆคนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ แล้วคงกระจ่างกันสักที เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น

4มิติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านวัตถุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีปลูกฝังการประหยัด สร้างสมการออม ด้วยการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล สายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความร่วมมือกลุ่มเบญจกัลยาณมิตร โดยช่วยกันเก็บวัตถุที่ไม่ใช้ เช่น เศษกระดาษ ขวดน้ำพลาสติก เศษเหล็ก ขวดแก้ว เป็นต้น นำมาเปลี่ยนเป็นเงินออม ปลูกฝัง ให้รู้จักค่าของเงิน ใช้เงินอย่างมีเหตุผล กิจกรรมประหยัดพลังงาน ช่วยกันปิดน้ำหรือปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ เพื่อช่วย ลดค่าใช้จ่าย แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านสังคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ/วิถีพุทธต้นแบบ ของเขตดุสิต มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีปัญญา และมีความสุขอยู่ในสังคม โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีงามตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR จัดเปิดตลาดนัดคุณธรรมสำนึกดี CSR สร้างจิตอาสา ทำดีถวายองค์พ่อหลวงแม่หลวง โดยให้นักเรียนนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนหรือจำหน่าย ผลกำไรที่ได้ นำมาจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น นำสังฆทานไปถวายพระสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ นำของเล่นและขนมไปมอบให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการเดินขบวน การซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดมอบให้วัดน้อยนพคุณ เป็นต้น โครงงานแผนที่คนดี โครงการปลอดสารเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่นกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดโลกร้อน กิจกรรม 5 ส พัฒนา น.ค. ให้สะอาด กิจกรรมเส้นทางน้ำใจ สายใยผูกพัน ทำดีถวายในหลวง ปลูกต้นไม้ ให้ชุมชน ปลูกฝังการประหยัด รักความสะอาจและมีน้ำใจ ด้วยการนำน้ำที่เหลือจากการดื่มจากขวดเทใส่ถัง เพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้หรือใช้ผสมสีในวิชาศิลปะการวาดภาพ ส่วนขวดนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟหรือนำไปจำหน่าย กิจกรรมไหว้ครูให้นักเรียนเปลี่ยนจากการทำพานดอกไม้ธูปเทียน มาเป็นไหว้ครูด้วยต้นไม้เพื่อนำมาปลูกในโรงเรียน สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดกิจกรรมประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมดนตรีโปงลาง การเล่นโขน การรำวงมาตรฐาน การละเล่นของไทย โดยจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรเพิ่มเติมของโรงเรียน กิจกรรมวัน 3 พ พัฒนาลูก น.ค. เป็นคนดี