เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน ครั้งที่ 3/2564 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลแม่จัน และการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ