เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

รายละเอียด
ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน หมู่ 2 ชุมชนแม่จัน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน หมู่ 2 ชุมชนแม่จัน ซึ่งได้คัดเลือกประชาชนในพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนหมู่บ้านและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน อีกทั้งได้สอบถามปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเพื่อนำโครงการที่ชุมชนเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน