ติดต่อเทศบบาลเทศบาลตำบลแม่จัน 555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154
โทรสาร 0-5377-2565 Email-maechan.md@gmail.com
สายตรงคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาลนางสาวปิยนุช ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

นายเสกสรรค์ จันจทร์ถิระติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


นางอนงค์ วงศ์ใหญ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


นายสงวน ตุ่นหนิ้ว
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน