ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1.จัดซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 2 ตู้ .........

2017-10-10


เผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1.ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.........

2017-10-10


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

2017-04-04

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

2018-10-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกันยายน 2561

2018-09-28


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2561

2018-09-28


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

2018-08-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

2018-07-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

2018-06-29


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

2018-05-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน เมษายน

2018-04-30


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนมีนาคม 2561

2018-03-30


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

2018-02-28


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560

2017-09-29


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

2017-07-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

2017-06-30


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

2017-05-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

2017-04-28


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม

2017-03-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 

2017-02-28


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม

2017-01-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม

2016-12-30


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน

2016-11-30


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม

2016-10-31


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน

2016-09-30

ข่าวการเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน

หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2018-03-09


การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน)

สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน

2017-12-22


การกำหนดราคากลาง

โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 2 ตู้

2017-12-15


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปงตอง ซอย 3 (สุดซอย) หมู่ที่ 5 

2017-06-08


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหิรัญนคร ซอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2

2017-06-08


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

2017-04-04


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื้อบ้าน(ฝั่นซ้าย) หมู่ที่8

2017-04-04


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน

2017-04-04


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตบริเวณดงหอ ซอย 1 และศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 8

2017-04-04


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ดิจิตอลแบบมุมคงที่

2017-04-04


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง

2017-04-04


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED

2017-03-30


ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

2016-08-31

ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (LPA) ประจำปี 2561

2018-10-19


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 21 สิงหาคม  2560 

2017-08-22


ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวถนนคนเดินคนดอยแม่จัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหาร สินค้าOTOP และอื่นๆอีกมากมาย ที่ถนนคนเดินคนดอย อำเภอแม่จัน

2017-06-15


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 28 เมษายน 2560  

2017-04-28


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560

2017-03-02


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560   

2017-02-23


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

2016-08-22


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

2016-08-17


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

2016-08-10


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

2016-04-04


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2559

2016-03-25


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

2016-02-29


กองคลัง

คู่มือแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่จัน

2016-01-21


กองคลัง

จดหมายข่าว และ ป้ายโฆษณา ปี 2559

2016-01-06

ประกาศจากเทศบาลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป

สังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2018-05-16


ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน

ค.ส.ล.ทางเข้าบ่อฝังกลบมูลฝอยบ้านห้วยเวียงหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จัน

2017-12-22


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทางเข้าบ่อฝังกลบมูลฝอยบ้านห้วยเวียงหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จัน

2017-12-06


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

2017-11-21


ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิดจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 30-012 สายไชยบุรี หมู่ที่ 4 ถนนไชยบุรี บ้านเด่นป่าสัก ตำบลแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2017-11-09


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง       จำนวน  1  อัตรา   สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป           จำนวน  1  อัตรา   สังกัด กองช่าง               
ตำแหน่ง  คนงานประจำรถขยะ จำนวน  2  อัตรา   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2017-11-03


2017-10-31


รับโอนพนักงานเทศบาล

พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น

2017-09-13


รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น

รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น

2017-05-18


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

วันที่ 29 มกราคม 2559

2017-04-04


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื้อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8

2017-04-04


ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพด้านการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่จัน ปีงบประมาณ 2560

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

31 มีนาคม 2559

2017-04-04


รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

29 เมษายน 2559

2017-04-04


รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยสการท้องถิ่น

2017-04-04


รับโอนพนักงานครูเทศบาล

รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

31 พฤษภาคม 2559

2017-04-04


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตลาดสดของเทสบาล

2017-04-04


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตลาดสดของเทสบาล

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

30 มิถุนายน 2559

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

29 กรกฏาคม 2559

2017-04-04


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

31 สิงหาคม 2559

2017-04-04


การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 61

2017-04-04


การออกสำรวจรายการทรัพย์สิน

การออกสำรวจรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ

2017-04-04


งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

2017-04-04


ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน

ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน

2017-04-04


ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน(ครั้งที่ 2)

ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน(ครั้งที่ 2)

2017-04-04


กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในทางสาธารณะ

กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในทางสาธารณะ บริเวณถนนคนเดิน คนดอย

2017-04-04


การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร

การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

2017-04-04


คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

2017-04-04


คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

2017-04-04


คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2017-04-04


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

2017-04-04


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

2017-04-04


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

2017-04-04


การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

2017-04-04


นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2017-04-04


สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED

2017-03-30


ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2560

2017-02-24


สอบราคาชื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

สอบราคาชื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

2016-08-31