สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

2019-06-28 15:35:30


2019-05-31 15:42:22


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

2019-04-30 15:52:19


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-28 16:14:14


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

2017-07-31 14:00:47


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

2017-06-30 11:00:33


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

2017-05-31 08:01:33


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

2017-04-28 10:58:08


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม

2017-03-31 10:02:05


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 

2017-02-28 15:56:23


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม

2017-01-31 10:01:49


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม

2016-12-30 09:58:54


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน

2016-11-30 15:00:07


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม

2016-10-31 13:01:15


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน

2016-09-30 11:58:35

ข่าวการเปิดเผยราคากลางแบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหิรัญนคร ซอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2

2017-06-08 11:52:03


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปงตอง ซอย 3 (สุดซอย) หมู่ที่ 5 

2017-06-08 11:50:48


2017-04-04 04:51:19


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง

2017-04-04 04:50:35


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ดิจิตอลแบบมุมคงที่

2017-04-04 04:50:03


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตบริเวณดงหอ ซอย 1 และศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 8

2017-04-04 04:48:19


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน

2017-04-04 04:46:06


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื้อบ้าน(ฝั่นซ้าย) หมู่ที่8

2017-04-04 04:44:39


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในฌาปนสถาน หมู่ที่ 5

2017-04-04 04:42:42


การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED

2017-03-30 15:44:10


ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

2016-08-31 15:59:25

ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลแม่จัน

งบประมาฯรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

(ไตรมาสที่ 4)

2019-06-24 13:26:32


แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลแม่จัน

งบประมาฯรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

(ไตรมาสที่ 3)

2019-04-25 13:22:00


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2562)

2019-04-11 14:24:47


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562)

2019-04-11 09:48:24


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประปี 2562

2019-03-19 15:50:06


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

2019-02-25 14:38:03


แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลแม่จัน

งบประมาฯรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

(ไตรมาสที่ 2)

2018-12-25 11:21:43


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

2018-11-30 15:47:01


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561

2018-11-23 14:45:41


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

2018-11-05 15:43:21


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2561

2018-09-27 14:41:09


แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลตำบลแม่จัน

งบประมาฯรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

(ไตรมาสที่ 1)

2018-09-25 09:20:14


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

2018-09-17 15:38:32


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

2018-08-27 14:35:58


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2561

2018-08-15 15:31:43


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

2018-04-10 15:28:10


ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๓๐-๐๑๒

 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

2017-11-09 09:01:39


แหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

2017-11-08 12:59:13


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 21 สิงหาคม  2560 

2017-08-22 08:39:58


ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวถนนคนเดินคนดอยแม่จัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหาร สินค้าOTOP และอื่นๆอีกมากมาย ที่ถนนคนเดินคนดอย อำเภอแม่จัน

2017-06-15 15:23:40


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 28 เมษายน 2560  

2017-04-28 19:39:16


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

2017-04-04 05:43:09


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

2017-04-04 05:42:28


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

2017-04-04 05:41:41


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

2017-04-04 05:40:14


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2559

2017-04-04 05:38:15


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

2017-04-04 05:37:19


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560

2017-03-02 16:38:34


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560   

2017-02-23 13:37:49


กองคลัง

คู่มือแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่จัน

2016-01-21 14:02:35


กองคลัง

จดหมายข่าว และ ป้ายโฆษณา ปี 2559

2016-01-06 15:10:30

ประกาศจากเทศบาลรับโอนพนักครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

รับโอนพนักครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

2019-02-27 14:27:48


รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

2019-02-27 14:24:08


รับโอนพนักงานเทศบาล

พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น

2017-09-13 14:28:27


รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น

รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น

2017-05-18 21:38:15


นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2017-04-04 05:34:39


การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

2017-04-04 05:33:37


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

2017-04-04 05:31:23


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

2017-04-04 05:30:32


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

2017-04-04 05:28:56


คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2017-04-04 05:26:58


คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

2017-04-04 05:26:20


คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คะแนนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

2017-04-04 05:24:45


การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร

การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

2017-04-04 05:22:02


กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในทางสาธารณะ

กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในทางสาธารณะ บริเวณถนนคนเดิน คนดอย

2017-04-04 05:20:22


ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน(ครั้งที่ 2)

ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน(ครั้งที่ 2)

2017-04-04 05:18:38


ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน

ขายทอดตลาดซากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่จัน

2017-04-04 05:17:50


งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

2017-04-04 05:16:54


การออกสำรวจรายการทรัพย์สิน

การออกสำรวจรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ

2017-04-04 05:15:17


การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 61

2017-04-04 05:13:26


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

31 สิงหาคม 2559

2017-04-04 05:11:58


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

29 กรกฏาคม 2559

2017-04-04 05:11:27


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

30 มิถุนายน 2559

2017-04-04 05:10:46


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตลาดสดของเทสบาล

2017-04-04 05:10:09


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตลาดสดของเทสบาล

2017-04-04 05:10:09


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

31 พฤษภาคม 2559

2017-04-04 05:08:52


รับโอนพนักงานครูเทศบาล

รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

2017-04-04 05:08:15


รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยสการท้องถิ่น

2017-04-04 05:07:01


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

29 เมษายน 2559

2017-04-04 05:05:58


รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

รับโอนพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

2017-04-04 05:05:22


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

31 มีนาคม 2559

2017-04-04 05:04:24


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2017-04-04 05:03:17


ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพด้านการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่จัน ปีงบประมาณ 2560

2017-04-04 05:02:28


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสื้อบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8

2017-04-04 04:59:41


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

วันที่ 29 มกราคม 2559

2017-04-04 04:57:29


สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED

2017-03-30 15:47:43


ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2560

2017-02-24 17:34:52


สอบราคาชื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

สอบราคาชื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง

2016-08-31 15:58:22