แผนงานและงานต่างๆแผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 2558-2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560-2563ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับเทศบาลแผนอัตรากำลัง