เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงานต่างๆการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่จันข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับเทศบาลแผนอัตรากำลังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จันสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2561