แผนงานและงานต่างๆแผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 2558-2560

ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับเทศบาลแผนอัตรากำลัง