เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงานต่างๆการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่จันข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสำหรับเทศบาลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จันรายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561