ข่าวการเปิดเผยราคากลางแบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหิรัญนคร ซอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2

2017-06-08 11:52:03


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปงตอง ซอย 3 (สุดซอย) หมู่ที่ 5 

2017-06-08 11:50:48

ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

2017-11-08 12:59:13


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประปี 2562

2019-03-19 15:50:06


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

2019-02-25 14:38:03


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

2018-11-30 15:47:01

ประกาศจากเทศบาลรับโอนพนักครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

รับโอนพนักครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่น

2019-02-27 14:27:48


รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น

2019-02-27 14:24:08
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์
สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง"

จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐApplication ที่มีความสวยงาม ทันสมัย เท่าทันกับเทคโนโลยีและสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา Application "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เป็นช่องทางใหม่ในการให้ความรู้เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานซึ่งจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจผ่าน Application โดยมีแบบทดสอบ 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง

ดาวน์โหลด สำหรับ Android
ดาวน์โหลด สำหรับ ios/iphone


นางสาวปิยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


แสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
รูปภาพกิจกรรม


image

วันเทศบาล 2562ดูรูปภาพทั้งหมด

ลิงค์อื่นๆองค์ความรู้ต่างๆหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

พ.ร.บ ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.234และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

พระราชบัญญัติเการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษาน พ.ศ2560