ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\index.php on line 166

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\index.php on line 205

ข่าวการเปิดเผยราคากลางWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\index.php on line 243

ข่าวประชาสัมพันธ์Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\index.php on line 279

ประกาศจากเทศบาลWarning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\index.php on line 321ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์
สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง"

จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐApplication ที่มีความสวยงาม ทันสมัย เท่าทันกับเทคโนโลยีและสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา Application "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เป็นช่องทางใหม่ในการให้ความรู้เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานซึ่งจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจผ่าน Application โดยมีแบบทดสอบ 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง

ดาวน์โหลด สำหรับ Android
ดาวน์โหลด สำหรับ ios/iphone


นางสาวปิยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


แสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
รูปภาพกิจกรรม


image


Notice: Undefined variable: objResult2 in C:\xampp\htdocs\index.php on line 462


Notice: Undefined variable: objResult2 in C:\xampp\htdocs\index.php on line 463


ดูรูปภาพทั้งหมด

ลิงค์อื่นๆองค์ความรู้ต่างๆหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

พ.ร.บ ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.234และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

พระราชบัญญัติเการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษาน พ.ศ2560